Bovenbouw

Bovenbouw (klas 3 en 4)

Het onderwijs wordt aangeboden in drie leerwegen met een verschillend niveau:

  • Theoretische Leerweg, voorbereidend op MBO niveau 4 of HAVO
  • Kaderberoepsgerichte Leerweg, voorbereidend op MBO niveau 3-4
  • Basisberoepsgerichte Leerweg, voorbereidend op MBO niveau 1-2

Aan het einde van leerjaar 2 krijgen de leerlingen een definitief advies: BBL of KBL. In leerjaar 3 zitten de leerlingen in aparte BBL of KBL-klassen.

Kenmerken onderwijs bovenbouw

 • Kleinschaligheid: de ca. 230 leerlingen uit de bovenbouw zijn verdeeld over
  13 klassen. Dit betekent kleine klassen van ca. 19 leerlingen groot. Omdat deze
  klassen in een apart gebouw voor de bovenbouw (Lavoisierstraat) onderwijs
  volgen, kent iedereen elkaar goed!
 • Taal en Rekenen: Ook in de bovenbouw is er veel aandacht voor Taal en Rekenen.
  Alle leerlingen krijgen 4 uur Nederlands en 1 uur Rekenen per week.
 • Kiezen uit vakken: Alle leerlingen krijgen in leerjaar 2 extra vakken aangeboden. Na de eerste periode van leerjaar 3 wordt er gekozen in welke twee vakken
  in leerjaar 4 examen wordt gedaan. In het beroepsgericht programma kunnen
  de leerlingen kiezen uit Dienstverlening & Producten of Zorg & Welzijn.
 • Veel aandacht en begeleiding: Mocht blijken dat er extra aandacht nodig is
  voor bepaalde vakken kunnen er extra lessen worden ingeroosterd, ook is er
  aandacht voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB in het beroepsgericht-
  programma) en workshops.
 • Niet alleen leren in lessen: Omdat leren overal kan, zijn veel van de activiteiten
  van College De Meer ook buiten de school te vinden. Dat is terug te zien tijdens
  de werkweek, de CKV-activiteiten, de beroepsstage, bliksemstages, sportdagen
  en andere leuke activiteiten buiten de deur.
 • Beroepsgericht programma

  Met ingang van schooljaar 2015-2016 is gestart met het programma Dienstverlening
  & Producten. Vanaf schooljaar 2022-2023 kunnen de leerlingen na een oriëntatieperiode kiezen voor Dienstverlening & Producten of Zorg & Welzijn. De leerlingen krijgen 6
  keuzevakken in leerjaar 3 aangeboden, in leerjaar 4 worden de profieldelen behandeld.
  De leerling kiest na afloop van het keuzeprogramma vier vakken die meetellen voor het
  examen.

  De Theoretische Leerweg in leerjaar 3 en 4

  Het onderwijs van de Theoretische Leerweg is niet beroepsgericht, maar theoretisch
  van karakter. in leerjaar 3 krijgen alle leerlingen zeven examenvakken aangeboden.
  De leerlingen maken echter wèl aan het einde van leerjaar drie een sectorkeuze door
  een hierop gericht vakkenpakket te kiezen. Afhankelijk van het keuzepakket bestaat
  de mogelijkheid van doorstroming naar HAVO of MBO (niveau 4).

  Verplichte vakken

  Voor alle leerwegen gelden de volgende verplichte theorievakken:
  Nederlands, Engels, Wiskunde (leerjaar 1 t/m 3), Rekenen.
  Daarnaast is er veel aandacht voor

  • Burgerschap/Identiteit; LEVO
  • Kunstvakken: Beeldende Vorming, CKV
  • Lichamelijke Opvoeding

  Verplichte en keuzevakken in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

  Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg

  De leerlingen die in schooljaar 2022-2023 in leerjaar 3 onderwijs volgen, maken
  voor het einde van de eerste periode de keuze voor twee vakken uit:
  Economie, Maatschappijkunde, Biologie en Wiskunde, waarin ze examen gaan
  doen.
  Doorstroom naar het MBO is afhankelijk van de gekozen onderdelen uit het beroepsgericht programma, de keuzevakken en de verplichtende eisen die door het vervolgonderwijs in het MBO worden gesteld. Plaatsing hangt dus af van het soort vervolgonderwijs.

  Theoretische Leerweg

  Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Economie. Uit de 5 vakken Wiskunde,
  Maatschappijkunde, Geschiedenis, Frans, Biologie kiest de leerling 4 vakken.
  Daarmee heeft de leerling een pakket van zeven examenvakken, waarvan er na
  leerjaar 3 een vak kan vervallen. Bij de TL is Economie een verplicht vak.

  Meertalige leerlingen

  Deze leerlingen functioneren in alle eerder genoemde opleidingen.
  Zij krijgen naast de gewone lessen extra aandacht en begeleiding. Er zijn en worden
  stimuleringsprogramma’s ontwikkeld om deze leerlingen extra te helpen.
  Alle leerlingen krijgen wekelijks een extra les, Nederlands +.