Kwaliteitszorg

Met ingang van de defusie en de oprichting van ZAAM (zie inleiding schoolplan werken alle scholen met een nieuw format waarin zowel organisatie brede als school specifieke doelen worden uitgewerkt. Dit format past voor elke school of afdeling op een A-3 en wordt daarom de zgn. “A-3 systematiek” genoemd. De werkwijze m.b.t. het borgen van kwaliteitszorg zal onveranderd blijven.

In het A3 2015-2016 zijn doelen volgens een versnellingssessie (snelkookpanmodel) opgesteld op basis van alle relevante informatie verkregen uit:

  • De evaluatie van het A3 2013-2014 (jaarverslag) en de daaruit volgende doelen waaraan nog verder gewerkt diende te worden.
  • Informatie verkregen uit audits (o.a. leerplicht) en het inspectiebezoek dat in schooljaar 2013-2014 heeft plaatsgevonden.
  • Brede informatie verkregen uit zelfevaluaties (enquêtes afgenomen onder leerlingen en ouders).
  • Informatie verkregen uit de jaarlijkse personeelsenquête.
  • Kwaliteitsinformatie verkregen door externe stakeholders (bijvoorbeeld, jeugdzorg of DMO).

De doelen uit het A3 zijn met de Medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld. In schooljaar 2013-2014 is de beleidsagenda zo ingevuld dat de medezeggenschap in alle belangrijke fases kan meedenken en meebeslissen (vastgesteld in de WMZ op basis van inspraak, advies en instemmingsrecht).

Cyclisch werken

Cyclisch werken via A3 CDM 2019-2021

Meer voor ouders