Leerplicht, verzuim en verlof

Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt.

Daarna volgt de kwalificatieplicht voor jongeren van 16 tot 18 die geen diploma

(startkwalificatie) hebben gehaald. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Verzuim

Zodra een leerplichtige leerling drie achtereenvolgende dagen ongeoorloofd verzuimt, of gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan één achtste deel van de lestijd verzuimt, moet de schoolleiding dit melden bij de leerplichtambtenaar. Deze meldingsplicht geldt ook wanneer onze school zich zorgen maakt over verzuim, zonder dat de hierboven genoemde grenzen worden overschreden.

Toezicht door leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht. Als er problemen zijn met het schoolbezoek, zoekt hij samen met de school en ouders naar een oplossing.

Andere taken van de leerplichtambtenaar zijn:

  • jongeren voorlichten waarom het belangrijk is om naar school te gaan;
  • jongeren en ouders voorlichten over de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen;
  • een proces-verbaal als een leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.

Preventieve gesprekken in verband met verzuim

Om het verzuim in vroeg stadium aan te pakken, dus zonder een wettelijke verzuimmelding door school bij DUO, voert de leerplichtambtenaar op woensdagochtend preventieve gesprekken op school. Als ouder(s)/verzorger(s) mag u bij het gesprek aanwezig zijn.

HALT-straf schoolverzuim

De leerplichtambtenaar verwijst een verzuimende leerling naar Halt als hij meer dan negen uur heeft verzuimd, twaalf of meer keer te laat is gekomen en de getroffen maatregelen van school niet helpen,dan volgt een speciale Halt-straf schoolverzuim. Door deze interventie worden jongeren en ouders bewust gemaakt van de gevolgen van schoolverzuim.

Vrijstellen van schoolbezoek

De schoolleiding beslist over aanvragen voor vrijstelling of verlof voor maximaal tien dagen.

Bij aanvraag van meer dan tien verlofdagen per jaar beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de schoolleiding.

Binnen de gemeente Amsterdam is de afspraak dat de leerplichtambtenaren extra letten op verzuim voor en na de vakantieperiodes. Komt een leerling na de vakantie te laat, dan kan er een boete volgen.

Toezicht door scholen: schoolverzuim melden

Scholen zijn verplicht schoolverzuim zonder geldige reden te melden  bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Toezicht door Inspectie van het Onderwijs

De Onderwijsinspectie controleert of scholen zich houden aan de Leerplichtwet. Scholen moeten het verzuim tijdig en correct melden bij leerplicht en zorgvuldig omgaan met regels rondom het verlenen van verlof, schorsingen en verwijdering. De inspectie ziet hier op toe. 

 

 

Meer voor ouders