Schoolondersteuningsprofiel

Met de ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs beschrijft elke school zijn aanbod aan ondersteuning in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP. In een SOP staat beschreven hoe de ondersteuningsstructuur van de school er uit ziet en welk aanbod aan onderwijs, ondersteuning en begeleiding de school kan bieden.   Overzicht van de ondersteuning van College De Meer

A. De kracht van de school

Kleinschalig onderwijs; onderbouw en bovenbouw in twee verschillende gebouwen waardoor iedereen elkaar kent en er een gezellige, prettige en veilige leer/leefomgeving is. VMBO onderwijs (basisgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg, al dan niet met extra leerwegondersteuning). Leerlingen krijgen op verschillende niveaus onderwijs aangeboden en worden op de verschillende niveaus getoetst/beoordeeld, zodat zij (indien mogelijk) binnen het VMBO onderwijs kunnen opstromen. Naast de verschillende vakken die worden gegeven wordt er extra aandacht besteed aan taal en rekenen. De doelstelling is om de achterstanden op deze onderdelen zoveel mogelijk weg te werken. Naast de kennisoverdracht vinden wij vooral de persoonlijke-/sociale emotionele ontwikkeling van een leerling belangrijk. Er wordt daarom sinds augustus 2019 gewerkt met de methode “Leefstijl”. In alle leerjaren worden aan thema’s als ‘communicatie’, ‘werken aan zelfvertrouwen’, ‘samenwerken’, ‘keuzes maken’ en ‘emoties’ op een interactieve wijze tijdens alle lessen aandacht besteed. De kleinschaligheid zie je ook terug in de klas; maximaal 20 leerlingen per klas, zodat er relatief veel aandacht is voor de individuele leerling. Geïntegreerde leerlingbegeleiding in de klas zelf (bijvoorbeeld extra taal- en reken ondersteuning ), maar ook extra ondersteuningslessen naast de reguliere lessen voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast kunnen we op maat (groepsgewijs of individueel) trainingen verzorgen, afhankelijk van de behoefte die er op dat moment is. Denk aan een training die gericht is om leerlingen assertiever te maken, of faalangstige leerlingen helpen zelfverzekerder te worden. Verder heeft College de Meer ‘projectweken’; themaonderwijs, waarbij gewerkt wordt aan competenties, zelf onderzoeken, stimuleren van autonomie, etc.

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school

Leerwegondersteuning vmbo Hoe werkt de school hieraan? Leerwegondersteuning vmbo ‘Leerwegondersteuning’ op College de Meer is ‘ondersteuning op maat’. Of het nu gaat om didactische ondersteuning (ondersteuning bij schoolvakken) of sociaal emotionele ondersteuning (ondersteuning bij ontwikkeling als mens). Er zijn leerlingen die op één onderdeel ondersteuning nodig hebben en andere leerlingen hebben op meerdere onderdelen ondersteuning nodig. Er is geen ‘standaard aanpak’, ook geen ‘LWOO klas’. De basis- en kader leerlingen zitten bij elkaar in een relatief kleine klas; max 20 leerlingen in één klas. Er is een extra uur Nederlands en een extra uur Rekenen standaard op het rooster omdat leerlingen op die vakken vaak een achterstand hebben opgelopen. Daarnaast zijn er nog drie ondersteuningsuren die ‘op maat’ kunnen worden ingezet. Dus alleen extra ondersteuning als daar behoefte aan is, of noodzaak voor is. Ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling kijken we per leerling wat de ondersteuningsbehoefte is. Onze kleinschaligheid (onderbouw en bovenbouw in twee verschillende gebouwen) zorgt voor een veilig gevoel in de school en in de klas. Met de mentor samen kan bekeken worden of een leerling behoefte heeft aan wat extra ondersteuning. In overleg met de ouders zal bekeken worden hoe we dat vorm gaan geven.

Ondersteuning bij taal- en rekenen Hoe werkt de school hieraan?

Taal

– Extra uren Nederlands standaard op het rooster. – Extra ondersteuningsuren (die “op maat” ingezet kunnen worden). – Naast extra ondersteuningslessen, kan een leerling, indien nodig, aan het werk met “Muiswerk”, een taalprogramma dat een leerling spelenderwijs laat oefenen met de onderdelen van taal die ze lastig vinden (begrijpend lezen, spelling, technisch lezen, woordenschat vergroten etc.).

Dyslexie

– Plaatsing in de “Taal klas” waar als standaard aanpak rekening gehouden wordt met leerlingen die in meer of mindere mate gehinderd worden door een taalstoornis. – Extra tijd bij toetsen, daar waar mogelijk mondelinge instructie, spellingsfouten niet meerekenen o.a.. -Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft zal dit worden ingezet. Dit zal altijd “op maat” zijn en in overleg met ouder en kind worden bepaald. -Tijdens ondersteuningsuren kan met behulp van Muiswerk geoefend worden met de taalonderdelen die de leerling lastig vindt.

Rekenen

Naast wiskunde wordt rekenen als apart vak gegeven. In de onderbouw twee rekenlessen per week. Er zal eerst gekeken worden naar hoe een kind rekent. Niet elk “reken probleem” is hetzelfde. Er zal zorgvuldig gekeken moeten worden naar de denkstappen/denkprocessen die een leerling maakt.

Dyscalculie

Vaak is er sprake van een leerachterstand, maar soms is er sprake van een rekenstoornis; dyscalculie. Op basis van hoe een leerling rekent kan een aanpak worden bedacht en worden uitgevoerd. Die aanpak kan tijdens de les, een begeleidingsles of buiten de lessen om door een specialist plaatsvinden (bv een begeleider passend onderwijs). Altijd in overleg met ouders, mentor en wiskunde- en/of reken docent.

Ondersteuning bij intelligentie Hoe werkt de school hieraan?

Meer- en hoogbegaafdheid binnen het VMBO zal niet vaak voorkomen. Wel kan het zo zijn dat een leerling in een later stadium meer aan blijkt te kunnen dan het oorspronkelijke basisschooladvies. Leerlingen worden op meerdere niveaus getoetst en beoordeeld. Het is mogelijk om op te stromen wanneer cijfers, werkhouding en inzet dat aantonen. Disharmonische intelligentie Aanpak is erop gericht dat alle leerlingen daar profijt van hebben; d.w.z. verbaal zwakke, of juist verbaal sterke leerlingen, visueel- en praktisch ingestelde leerlingen. Naast verbale instructie maken docenten gebruik van praktische instructie (niet verbale instructie). Denk hierbij aan visuele ondersteuning zoals huiswerk/uitleg/voorbeelden/instructie op het (digi-) bord, filmpjes, foto’s, animaties, geluidsfragmenten. Naast het gebruik van boeken wordt ook gebruikgemaakt van computer en Ipad.

Ondersteuning bij motivatie en leren Hoe werkt de school hieraan?

Motivatie en concentratie. Het mentoraat is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning aan leerlingen. Elke klas heeft een mentor die goed in de gaten houdt hoe een leerling zich ontwikkelt (op het gebied van leren, maar ook sociaal emotioneel). Een mentor ziet de leerlingen van de klas minimaal vier uur per week. Daarnaast is er structureel overleg met alle docenten om te zien hoe een leerling zich ontwikkelt. Problemen m.b.t. motivatie- en/of concentratie kunnen dan snel opgemerkt worden. Als een leerling opvalt zal daar snel een aanpak voor bedacht worden. Dit zal altijd met ouders en leerling worden afgestemd. Er kunnen afspraken binnen en buiten de klas gemaakt worden al dan niet met coaching gesprekken. Dit is altijd maatwerk aangezien elke leerling een andere ondersteuningsbehoefte heeft. Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken In de methode Leefstijl wordt veel aandacht besteed aan deze vaardigheden. Daarnaast wordt in leerjaar 1 gewerkt met het programma “Plannen doe je zo”. De mentor zal daar in eerste instantie aandacht aan besteden. Mocht daar echter extra aandacht voor nodig zijn kan een “begeleider passend onderwijs” apart (of in een klein groepje) extra aandacht aan besteden.

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren Hoe werkt de school hieraan?

Sociale vaardigheden Algemeen: Leefstijl, mentorlessen en loopbaanoriëntatie lessen. Voor een specifieke ondersteuningsbehoefte extra trainingen (denk aan assertiviteitstraining, faalangst reductie training en omgaan met boosheid). Angst en stemming (incl. faalangst) Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan gekozen worden voor een aanpak in de klas, een aanpak individueel of een training in een (klein) groepje leerlingen.

Omgaan met grenzen

De school heeft duidelijke gedragsregels. Deze worden altijd door de mentor met de leerlingen besproken. Indien een leerling blijk geeft daar moeite mee te hebben, wordt dat altijd met de leerling besproken, ouders worden indien nodig daarbij betrokken. In overleg met ouders kan eventueel interne of externe begeleiding worden aangeboden. Middelengebruik en verslaving. In diverse lesprogramma’s wordt aandacht besteed aan de gevolgen van verslaving aan genotmiddelen en ook aan de gevolgen/gevaren van (verkeerd) gebruik van social media.

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen Hoe werkt de school hieraan?

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek. Het kortste antwoord is: maatwerk. Geen enkele situatie is hetzelfde. Standaard aanpakken zijn om die reden niet voldoende. Er zal altijd in overleg met leerling en ouders gekeken worden naar aanpassingen die noodzakelijk zijn en die ook realiseerbaar zijn.

Ondersteuning thuis en vrije tijd Hoe werkt de school hieraan?

Ondersteuning thuis/vrije tijd – Aan de school is een Ouder- en Kind Adviseur (OKA) gekoppeld. De OKA kan altijd geraadpleegd worden als er vragen zijn over opgroeien en opvoeden. Afhankelijk van de hulpvraag kan een OKA ingezet worden. – Leerlingen worden gestimuleerd om in de vrije tijd aan gezonde ontspanning te doen (sport, cultuur etc.). Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met sportieve of creatieve activiteiten. Voor die kinderen en jongeren wordt de contributie/ het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen vanuit dat fonds betaald. College de Meer helpt dit aan te vragen.

Overige ondersteuning Hoe werkt de school hieraan?

Als school werken we nauw samen met verschillende partners (buurthuizen, ouder- en kind teams etc.). Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte die er is, kan de school een adviserende rol spelen en helpen een passend aanbod te vinden. schoolondersteuningsprofiel schoolondersteuningprofiel sop