Veiligheid

De afgelopen schooljaren is veiligheid een belangrijk onderdeel van het schoolbeleid geworden. Op een kleine school, waar ongeveer 400 leerlingen verdeeld over twee schoolgebouwen onderwijs volgen, is veiligheid goed te waarborgen. Iedereen kent elkaar en de school stelt steeds duidelijke voorwaarden aan de manier waarop men met elkaar omgaat. Dit geldt niet alleen voor de relatie tussen leerlingen onderling op school, maar ook voor de relatie met personeelsleden, omwonenden en samenwerkende partijen (GVB, ondernemers in de buurt, etc.).

Contactpersonen politie

De school werkt nauw samen met de buurtregisseur de heer F. Westerop. Hij verzorgt samen met collega’s voorlichtingslessen op school en wordt geraadpleegd als er zich incidenten voordoen.

Samenwerking met de omgeving

Om de veiligheid en de rust in de woonwijk en op school te waarborgen, houden we de leerlingen in de onderbouw gedurende de lesdag binnen. De leerlingen kunnen tijdens de pauze gebruik maken van de catering in de kantines en kunnen daarnaast hun pauze doorbrengen op de schoolpleinen, waar diverse voorzieningen zijn aangebracht. In leerjaar 1 krijgen de leerlingen een voorlichtingsprogramma van de politie over veiligheid in de school en op straat.

Brandveiligheid en ontruimingen

Twee keer per jaar vinden er in ieder gebouw onder toezicht van de veiligheidscoördinator twee ontruimingsoefeningen plaats. Één oefening is aangekondigd, één oefening is onaangekondigd. Doel hiervan is leerlingen personeel te laten oefenen hoe het gebouw in geval van calamiteiten snel en efficiënt kan worden ontruimd.

Kledingafspraken

Als school kunnen we regels stellen aan kleding, zolang deze regels maar niet discriminerend zijn of de vrijheid van meningsuiting aantasten. Afspraken over kleding zijn deels voor de eigen veiligheid (tijdens praktijkvakken) en deels voor de leerlingen. De afspraken zijn er bij ons op school ook voor de ander, want iedereen, leerling en medewerker, moet zich op onze multiculturele school prettig en thuis kunnen voelen. De kleding die gedragen wordt, mag niet aanstootgevend zijn. Indien de schoolleiding vindt dat de kleding niet aangepast is aan de leefregels van onze school kan een leerling de opdracht krijgen iets anders aan te trekken. In de gebouwen van onze school draagt niemand een hoofddeksel (behalve om religieuze redenen) of een zonnebril. In gevallen waarin er discussie bestaat over kleding, neemt een lid van het management een bindend besluit en neemt hierover contact op met de ouders.

Beleid m.b.t. telefoons

Telefoons en geluidsapparatuur mogen alleen gebruikt worden in pauzes en lesvrije momenten in de kantine en op het schoolplein van beide gebouwen. Op alle overige (les)momenten dient de telefoon in de kluis te worden bewaard. Het is niet toegestaan in de kantine of op het schoolplein foto’s van medeleerlingen of medewerkers te nemen. Als een leerling zich niet aan deze afspraak houdt, wordt de telefoon in beslag genomen door een medewerker van College De Meer en krijgt de leerling een brief mee, waarin dat gemeld wordt en de ouders verzocht worden een afspraak te maken om de telefoon/geluidsapparatuur bij de leerjaarcoördinator op te halen.

Aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die leerlingen onderling aan elkaars eigendommen toebrengen en kan daarin niet bemiddelen. De school zal ouders altijd wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen. In geval van vernielingen van eigendommen van de school zal een management lid contact opnemen met de ouders en afspraken maken over de afhandeling/vergoeding.

Pestbeleid

Het pestbeleid wordt jaarlijks met de leerlingenraad geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Het aangepaste beleid is te vinden op de website van de school. De school richt zich in eerste instantie op het voorkomen van pesten. Dit gebeurt via klassengesprekken en opdrachten in mentor en LOB-lessen. Als er ondanks alle inspanningen van de school toch sprake is van pestgedrag, dan is het beleid erop gericht om de problemen bespreekbaar te maken en in overleg met de ouders op te lossen. Belangrijkste doel is om de betrokken leerlingen en medeleerlingen dan te helpen om in de toekomst anders met elkaar om te gaan.

Internetprotocol

Om de sociale veiligheid op onze school goed te bewaken, worden er met enige regelmaat steekproefsgewijs controles m.b.t. het gebruik van het internet uitgevoerd. 
Als de schoolveiligheid in het geding komt ten gevolge van onjuist gebruik van sociale media, kan dit aanleiding zijn voor de veiligheidscoördinator en/of de schoolleiding om een openbaar profiel of account van een leerling gedurende enige tijd te volgen. Onder onjuist gebruik van sociale media wordt verstaan:
  • het publiceren of verspreiden van namen van medewerkers of leerlingen, hun functienamen, waarbij de betrokkene in een kwaad daglicht wordt gesteld, wordt bedreigd of uitgescholden.
  • het publiceren of verspreiden van foto’s of filmpjes van medewerkers of leerlingen tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de schoolleiding of docent of door de gefilmde/gefotografeerde persoon zelf.
  • het publiceren of verspreiden van onjuiste en lasterlijke teksten of foto’s van de school of de schoolnaam.
Downloads: Veiligheidsplan Samenvatting schoolondersteuningsprofiel