Leermiddelen en financiën

De bekostiging van alle leermiddelen vindt plaats vanuit de boekenvergoeding die de scholen vanuit het rijk ontvangen. Uit deze vergoeding moeten alle leerboeken, werkboeken en licentiekosten worden betaald.

Zelf verantwoordelijk

Ouders en leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor overige materialen, zoals pennen, agenda, passer, rekenmachine, etc. Deze verplichte materialen zijn opgenomen in de materiaallijst, die jaarlijks aan de ouders van de leerlingen wordt uitgereikt.

Eigen bijdrage

Voorheen werd een belangrijk deel van de kosten voor buitenschoolse activiteiten en leerhulpmiddelen door de scholen betaald vanuit de bijdrage van de ouders. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt waarbij het uitgangspunt is dat ouders niet verplicht zijn om te betalen voor activiteiten en/of voorzieningen die de school aanbiedt en leerlingen recht hebben om ongehinderd onderwijs te volgen. Onze visie is dat sommige activiteiten onmisbaar zijn voor een goede ontwikkeling van de leerlingen. Het gaat met name om de werkweek eerst leerjaar waarin de leerlingen kennismaken met elkaar en met hun docenten maar ook om culturele activiteiten en uitjes zodat de leerlingen hun maatschappelijke en creatieve blik kunnen verbreden. Vanuit deze visie spant de school zich in om voldoende inkomsten binnen te krijgen waarmee deze leuke en belangrijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd en bekostigd. Behalve een bijdrage vanuit de eigen middelen van de school, doen wij beroep op de ouders, die het zich kunnen permitteren, om vrijwillig bij te dragen zodat bovengenoemde activiteiten doorgang kunnen vinden.

Meer voor ouders